user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Maskinföraravtalet (MFA)

Maskinföraravtalet (MFA) är tecknat mellan Maskinentreprenörerna (ME) och fackförbundet Seko. Det löper mellan 1 juni 2023 och 31 maj 2025.

I denna film får du en introduktion kring vad som är viktigt att tänka på inför en anställning. Vad ska du tänka på under en arbetsintervju och när du tecknar ett anställningsavtal? Och vilka olika anställningsformer finns det och vad innebär dessa? Slutligen går vi igenom de olika kollektivavtal som ME har med fackförbunden.


ME och Seko är överens om ett nytt Maskinföraravtal. Avtalet har ett värde på 7,4 procent vilket är märkesnormeringen.

Kollektivavtal och förhandlingsprotokoll

Maskinföraravtalet (2023-2025) (pdf, 4,48 MB)

Förhandlingsprotokoll Maskinföraravtalet Seko – maj 2023 (pdf 6,60 MB)

Löner och lönerevision

Förutom löneökningar, grundlöner och nya nivåer för tillägg är ME och Seko överens om att avsätta ytterligare 0,5 procent av löneutrymmet i extra pensionsavsättning. Den extra pensionsavsättningen räknas av från löneutrymmet. Se dokumentet nedan.

Lönerevision Maskinföraravtalet 2023-2024 (pdf 140 kB)

Film om ändringarna i avtalet och vad de innebär för dig som arbetsgivare

ME:s förhandlingschef Claes Arenander och arbetsrättsjurist Fredrik Strömberg går igenom det nya avtalet och de förändringar du som arbetsgivare bör ha koll på. Se filmen på vår Youtubekanal:

Maskinföraravtalet 2023 (Youtube)

Arbetstagarens avbrytande av provanställning

En regel har införts som motsvarar underrättelsetiden för arbetsgivare som vill avbryta en arbetstagares provanställning. En provanställd arbetstagare måste nu ge dig som arbetsgivare besked minst två veckor i förväg om han eller hon vill avbryta eller avsluta provanställningen, för att undvika att provanställningen övergår till en tillsvidareanställning.

Längre uppsägningstid vid egen uppsägning

Arbetstagare som varit anställda sammanlagt minst 2 år får nu en uppsägningstid på två månader vid egen uppsägning. Det är viktigt att notera att denna uppsägningstid endast gäller för anställningar som ingås efter den 1 juni 2023 och inte är tillämplig på befintliga anställningar.

Utökad skadeståndsskyldighet för arbetstagare som inte iakttar egen uppsägningstid

För arbetstagare som lämnar innan uppsägningstiden har löpt ut förändras beräkningsgrunden för skadeståndet från grundlön till utgående lön. Du som arbetsgivare har också rätt att kvitta skadeståndet mot slutlönen.

För att arbetstagaren ska bli skadeståndsskyldig krävs dock att du som arbetsgivare skriftligen underrättar arbetstagaren om dennes arbetsskyldighet och informerar om skadeståndssanktionsmöjligheten i MFA.

Lön vid nyanställning

Vid en nyanställning ges du och arbetstagaren möjlighet att komma överens om att ingångslönen även ska omfatta den första lönerevisionen. Detta under förutsättning att tillträdesdagen sker tidigast 3 månader före revisionsdagen.

Granskning

Seko har nu möjlighet att granska löneförhållanden på kollektivavtalsanslutna företag och i samband med detta rätt att ta del av avlöningslistor.

Om du inte kommit överens om annat med lokal facklig organisation har du skyldighet att skicka underlag för 15 procent av de anställda på avtalsområdet om facket begär. Om 15 procent av de anställda understiger fem gäller minst fem anställda på avtalsområdet.

Urvalet sker genom att Seko väljer vilka individer som ska omfattas på en anonymiserad lista. Maskinentreprenörerna ges möjligheten att åberopa veto mot granskningen vid misstanke om missbruk av regelverket.

Förtydligande avseende reskostnadsersättning

I Maskinföraravtalet (§ 10.10.3) förtydligas att reskostnadsersättning inte ska utgå vid resa till central anläggning (verkstad, depå, kontor) när arbetstagaren anställts så den centrala anläggningen utgör fast tjänsteställe enligt inkomstskattelagen.

Uppsägning av arbetstagare som uppbär graviditetspenning

Maskinföraravtalet tillförs en regel att om en arbetstagare som uppbär graviditetspenning blir uppsagd pga. arbetsbrist börjar uppsägningstiden att löpa först när medarbetaren, enligt föräldraledighetsansökan, skulle ha återgått i arbete.

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, måndag-fredag 816. Du kan också mejla oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 2 juni 2023