user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Pixabay

Juridisk rådgivning

Som medlem får du fri juridisk rådgivning om du till exempel ska sluta avtal, köpa maskin eller vid tvister. Även i domstol. Du får upp till tre timmars fri rådgivning i varje ärende.

I ditt medlemskap i Maskinentreprenörena ingår fri rådgivning i entreprenadjuridik i upp till tre timmar i varje enskilt ärende. Exempel på vad du kan få hjälp med:

  • Rådgivning och hantering av tvister avseende entreprenader där AB 04 eller ABT 06 är tillämpligt.
  • Granskning av avtal eller upprättande av avtal.
  • Rådgivning avseende offentlig upphandling.
  • Rådgivning gällande köp, garantier och reklamationer.
  • Frågor kring fakturor, inkassokrav och betalningsanmärkningar.
  • Rådgivning och hantering av fordringar eller tvister med konsumenter.
  • Bolagsrättsliga frågor eller aktieägaravtal.

Behöver du mer än tre timmars rådgivning tar vi ut en avgift. Om ditt ärende gäller en tvist täcker din rättsskyddsförsäkring normalt delar av kostnaden för ett juridiskt ombud. Därför är det viktigt att du kontrollerar att rättsskyddsförsäkring ingår i företagets försäkringsskydd. Vi företräder inte medlemmar i tvister där en annan medlem är motpart.

Entreprenadjuridisk rådgivning och service

Kontakta ME-rådgivningen på 010-256 99 99 eller radgivning@me.se. Eller kontakta våra anlitade entreprenadjurister på Terra Advokat AB på 08-21 35 00 eller info@terraadvokat.se. Du får tre (3) kostnadsfria rådgivningstimmar i varje enskilt ärende.

Läs mer om Terra Advokat på deras webbplats

Uppdaterad den 10 november 2021

Standardavtal entreprenader AB 04 och ABT 06

Kom överens om vilka avtalsvillkor som ska gälla vid en entreprenad. Villkoren finns inte reglerat i lag så vid en tvist utgår domstolen från vad parterna avtalat. Använd er därför av branschens standardavtal. De två vanligaste är AB 04 och ABT 06.

Branschens standardavtal

Det finns ingen lagstiftning som reglerar vad som gäller när en näringsidkare utför bygg- eller anläggningsarbeten åt en annan näringsidkare. Det är upp till parterna att komma överens. Därför rekommenderar vi att ni använder branschens standardavtal när det är möjligt.

Tvister i entreprenader

Tvister vill de flesta undvika. De tar mycket energi och tid samt kan kosta mycket pengar. Försök att lösa tvister direkt genom direkt förhandling. Om det inte går kan tvisten antingen avgöras genom ett skiljeförfarande eller en process vid allmän domstol. Men vad ska man då välja?