user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Vinter-MEKO 2022: Utmanande affärslandskap kräver starka företag

Foto: ME

Fortsatt höga nivåer på arbetsvolym, beläggningsgrad, maskininvesteringar och orderstock. Ett affärslandskap präglat av inflation, ökade kostnader och brist på personal. Maskinentreprenörernas senaste konjunkturrapport MEKO skildrar en stabil bransch som står redo att ta sig an hoten som framträder i horisonten.

Maskinentreprenörernas unika konjunkturrapport visar läget i branschen just nu och hur prognosen för framtiden ser ut. För att ta fram MEKO används ekonomiska nyckeltal och svaren från en panel på 80 medlemsföretag.

Svagt negativ utveckling – men från höga nivåer

Maskinentreprenörernas konfidensindikator, MEKO, speglar stämningsläget i branschen. I november 2022 visar MEKO att stämningsläget är svagt negativt. Prognosen för det kommande halvåret är att det kommer att hålla i sig.

Även om MEKO speglar en svagt negativ utveckling, sker förändringen från höga nivåer. Både arbetsvolymen, beläggningsgraden och orderstocken har sjunkit något sedan i maj, men ligger fortsatt på en hög nivå. Maskininvesteringarna ligger också på en mycket hög nivå. Faktureringsläget har blivit något sämre sedan i maj, då en ny toppnotering nåddes. Nivån på efterfrågan av maskinentreprenörernas tjänster är mycket hög – värdet i november är det högsta värdet som någonsin uppmätts på hösten.

Stigande kostnader största hotet

I dagsläget domineras branschens utmaningar av stigande priser, både på drivmedel, material och reservdelar. 78 procent av företagen anger att de ökade priserna på drivmedel är ett av de största hoten på marknaden just nu. De ökade priserna på material nämns av en stor del av företagen, 30 procent.

Under 2022 har kostnaderna för maskinentreprenörernas fasta utgifter stigit kraftigt. Stigande räntor, elpriser och inköpskostnader för maskiner har gjort företagens ekonomiska situation mer ansträngd. 86 procent anger att deras kostnader för maskiner har stigit under det senaste halvåret jämfört med föregående halvår. Även kostnader för lokaler och försäkringar har stigit.

Löpande priser och dialog med beställare

Endast fyra procent av företagen anger att de helt har kunnat anpassa sig till de stigande kostnaderna. Det innebär att de allra flesta får åtminstone lite sämre marginaler.

De företag som på något vis har kunnat anpassa sig till de högre kostnaderna har använt olika strategier. Två av tre företag har hållit kontinuerligt löpande priser. En femtedel har haft en dialog med sina beställare och på den vägen kunnat hantera kostnadsökningarna helt eller delvis. Därutöver har ett fåtal haft tur med avtalsperioderna och kunnat anpassa sina avtal eller omförhandlat avtalen.

Biobränsle allt oftare ett krav

Vid allt fler uppdrag kräver uppdragsgivaren att biobränsle används. Nästan hälften av företagen har under det senaste året utfört uppdrag där deras uppdragsgivare krävt att de använde biobränsle.

När trenden går mot att biobränsle allt oftare blir ett krav, blir det desto viktigare för maskinentreprenörerna att hitta åtgärder för att kunna hantera de högre kostnaderna. Men vinterns MEKO-rapport visar att nästan hälften av företagen får en sämre lönsamhet på projekt där biobränsle är ett krav, eftersom de endast ibland eller aldrig tar ut ett högre pris. De som inte gör det anger främst ett skäl: att de har fasta avtal som reglerar ersättningen.

Gruvsektorn ökar igen

Behovet av metaller och mineral är stort för att klara den gröna omställningen. För närvarande är omsättningen och investeringarna inom gruvor och mineralutvinningsindustrin stabila, och med den planerade utbyggnaden av gruvan i Pajala är prognosen positiv. En potentiell risk är dock den ekonomiska osäkerheten som kan resultera i att företag avvaktar med investeringar i gruvor. Dessutom kan bristen på arbetskraft bli ett problem.

Allt sämre ersättning för snöröjning

På vintern utgör snöröjningsuppdrag en viktig del av verksamheten för en del av maskinentreprenörerna. Drygt hälften av de intervjuade företagen tar snöröjningsuppdrag, vilket är en siffra som har varit relativt konstant de senaste åren. En av utmaningarna är kostnaderna för att ha personal och maskiner i beredskap. Endast 11 procent av företagen får alltid ersättning för beredskapen, medan 28 procent aldrig får det.

De företag som inte tar snöröjningsuppdrag motiverar detta främst med att det inte är tillräckligt betalt – 57 procent anger det som ett av skälen. Andelen företag som anger för dålig ersättning för snöröjning har stigit kraftigt sedan 2021 – då var motsvarande andel endast 38 procent.

Rekryteringsläget då?

Maskinentreprenörernas verksamhet fortsätter att växa: betydligt fler företag har utökat sin personalstyrka under det senaste året än antalet som minskat sin personalstyrka.

Att hitta kompetent personal är dock fortsatt en utmaning. Fler än vart tionde företag lyfter fram bristen på personal som ett av de främsta problemen i branschen. Att rekrytera kollektivanställda fortsätter att vara svårast. Precis som i maj anger 64 procent av företagen att det är mycket svårt.

Nu ser det dock ut som att det har blivit något lättare för maskinentreprenörerna att anställa personer i ledningsfunktion och tjänstemän. Fortfarande anger 44 procent att det är mycket svårt, men i maj var den siffran över 60 procent.

Vill du läsa hela rapporten?

Ladda ner Vinter-MEKO 2022 här

Publicerad den 16 december 2022