user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Så här tar vi fram MEKO-rapporterna

Vår etablerade konjunkturrapport MEKO bygger på kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Den fångar upp såväl konjunkturfakta som känslan hos våra medlemsföretag.

Vi genomför MEKO (Maskinentreprenörerrnas konjunkturrapport) två gånger om året, Sommar-MEKO och Vinter-MEKO. Analysföretaget Navet Analytics tar fram rapporten som bygger på både kvantitativa och kvalitativa undersökningar för att fånga upp både rena konjunkturfakta och känslan bland företag på gräsrotsnivå.

Två typer av nyckeltal

För att ta fram MEKO använder vi oss av två typer av nyckeltal. Dels ekonomiska nyckeltal som tas fram av Navet Analytics. Dels av nyckeltal som vi får från en företagspanel som består av 80 medlemsföretag i Maskinentreprenörerna. Genom att svara på ett antal frågor ger medlemsföretagen sin bild av företagets situation när det gäller marknad och försäljning.

Svaren ger ett beräkningsunderlag för att ta fram den procentuella utvecklingen för sex olika delindikatorer (arbetsvolym, orderstock, maskininvestering, faktureringsläge, beläggningsgrad och efterfrågan på tjänster).

Positiv eller negativ stämmning i branschen

Företagspanelen får svara på hur det ser ut just nu, hur det såg ut för sex månader sedan och hur de tror att det kommer att se ut om sex månader. Positiva och negativa svar vägs samman till en konfidensindikator, där en siffra över 100 indikerar ett positivt stämningsläge och en siffra under 100 visar på negativt stämningsläge i branschen.

Investeringar i infrastruktur och bostadsbyggande

Under rubriken Infrastrukturinvesteringar visar vi utvecklingen av investeringar i infrastruktur och bostadsbyggande. Siffror från innevarande år plus de två föregående åren redovisas, plus prognoser för hur det kommer att se ut två år framåt.

Siffrorna presenteras dels för hela riket, dels för ME:s fyra regioner.  Region ett innefattar Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Region två innefattar Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Uppland, Stockholm, Södermanland och Gotland. Region tre innefattar Västra Götaland, Värmland, Örebro och Halland. Region fyra innefattar Skåne, Blekinge, Kalmar, Jönköping, Kronoberg och Östergötland.

Publicerad den 11 maj 2016