user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: ME-Skolan

Systematiskt arbetsmiljöarbete lönar sig

En god arbetsmiljö och friska medarbetare skapar kvalitet och effektivitet i arbetet. Dessutom har du som arbetsgivare en skyldighet att arbeta systematiskt med arbetsmiljöarbete. Det bidrar till färre skador och minskad frånvaro och kan därmed minska kostnader för sjukfrånvaro och rehabilitering.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Du som arbetsgivare har krav på dig, och ett ansvar, att systematiskt jobba med arbetsmiljöfrågor till exempel genom förebyggande åtgärder och riskminskning. Det kallas för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och innebär att ni måste:

 • Ta fram en policy för verksamhetens arbetsmiljöarbete.
 • Kartlägga nuläget, till exempel genom skyddsronder och riskinventering.
 • Bedöma riskerna och prioritera.
 • Upprätta en handlingsplan och genomföra åtgärder.
 • Följa upp handlingsplaner och gå igenom arbetsmiljöarbetet en gång per år.

Ni behöver också fördela ansvar och uppgifter för SAM, samt ta fram rutiner och arbetsinstruktioner. Delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska även vara dokumenterat.

Lagkraven på det systematiska arbetsmiljöarbetet finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematisk arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

Blankett: Handlingsplan för årlig uppföljning (pdf)

Arbetsmiljöverkets korta webbutbildningar i SAM

Arbetsmiljöverkets sidor om SAM

Genomför skyddsronder

Vid skyddsronderna ska ni gå igenom verksamheten ur arbetsmiljösynvinkel. Skyddsronder genomförs som en rundvandring på arbetsstället. Det är ditt ansvar som arbetsgivare att planera, initiera, genomföra och följa upp skyddsronderna. När ni genomför skyddsronder ska ett skyddsombud delta.

En skyddsrond kan ni genomföra som en allmän skyddsrond men ni bör även komplettera den med mer riktade skyddsronder, till exempel en skyddsrond som är koncentrerad på maskinerna. Genomför skyddsronder regelbundet.

Hos Prevent hittar du checklistor för skyddsronder som du kan ladda ner. De täcker inte helt behovet hos ett entreprenadföretag, men de är ett bra stöd för att komma igång.

Prevent om skyddsronder

Förebygg ohälsa och olycksfall

Det är ditt ansvar som arbetsgivare att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. I det ansvaret ingå bland annat att:

 • Ansvara för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
 • Utreda arbetsskador och genomföra rehabiliterings- och arbetsanpassningsåtgärder.
 • Bedöma riskerna i arbetet och vidta eventuella åtgärder.
 • Upprätta handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet.
 • Se till att alla medarbetare har kunskap om riskerna i arbetet, vilka arbetssätt och regler som gäller i verksamheten och att medarbetarna har rätt utbildning för arbetsuppgifterna.
 • Att se till att det finns företagshälsovård att tillgå då arbetsförhållandena eller kollektivavtal kräver detta.

Fördela arbetsmiljöuppgifter och dokumentera

Du som arbetsgivare kan fördela ditt arbetsmiljöarbete till chefer och arbetsledare i organisationen. Det är arbetsgivarens ansvar att fördelningen av arbetsuppgifter fungerar, och att den som blivit tilldelad en uppgift har den kunskap och kompetens som krävs. Den som tilldelas en arbetsuppgift inom arbetsmiljöarbetet ska naturligtvis ha de befogenheter och resurser som krävs för att genomföra det.

Har du tio eller fler anställda ska fördelningen av arbetsuppgifter inom SAM vara dokumenterade. Upprätta ett dokument över vem som har vilka arbetsuppgifter och se till att den eller de anställda som fått arbetsuppgifterna skriver under.

Fördela gärna arbetsmiljöuppgifter på chefer och arbetsledare i linjen så att arbetsmiljöansvaret följer med personalansvaret. Om en olycka inträffar kommer straffansvaret att avgöras i efterhand av en domstol.

Ansvar för arbetsmiljö vid uthyrning

Grundregeln är att arbetsgivaren har huvudansvaret för medarbetarnas arbetsmiljö men vid uthyrning av maskin och maskinförare finns ett delat ansvar för arbetsmiljön.

Den som hyr in personal har arbetsmiljöansvar som omfattar det arbete som inhyrningen gäller och säkerheten på arbetsplatsen, exempelvis att göra riskanalyser, bullermätningar och introducera den inhyrda personalen i arbetsplatsen arbetsmiljöarbete.

Om du som arbetsgivare hyr ut personal har du ansvar för det långsiktiga arbetsmiljöarbetet som exempelvis kompetensutveckling och rehabilitering.

Ensamföretagare och familjeföretag (utan anställda)

För ensamföretagaren och rena familjeföretag utan anställda gäller regler om:

 • tekniska anordningar,
 • farliga ämnen,
 • gemensamma arbetsställen.

Skyddsombud och skyddskommittéer

Skyddsombudet är arbetstagarnas representant gällande arbetsmiljöfrågor och utses av den lokala arbetstagarorganisationen. Det ska finnas skyddsombud på arbetsställen med fem eller fler anställda. En skyddskommitté ska tillsättas om det finns minst femtio arbetstagare. Skyddskommittén består av företrädare från både arbetsgivar- och arbetstagarsidan.

Skyddsombudets roll

Ett skyddsombud ska:

 • Företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och verka för en tillfredsställande arbetsmiljö.
 • Bevaka skyddet mot olyckor och ohälsa och se till att arbetsgivaren bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation.
 • Delta vid skyddsronder, riskanalyser och upprättande av handlingsplaner.
 • Begära att åtgärder sätts in vid bristande arbetsmiljö, alternativt att undersökning ska göras för att kontrollera arbetsmiljöförhållandena.
 • Avbryta arbetet vid omedelbar fara för liv och hälsa.

Arbetstagarnas ansvar och skyldigheter

Arbetsmiljöarbetet i företaget ska ske i samverkan mellan arbetsgivaren och arbetstagarna. Det kan exempelvis ske genom arbetsplatsträffar, utvecklingssamtal och medarbetarundersökningar.

Medarbetarna ska medverka i arbetsmiljöarbetet och i de åtgärder som genomförs för att förbättra arbetsmiljön i verksamheten. Detta innbär bland annat att de ska följa skydds- och säkerhetsinstruktioner och använda föreskriven skyddsutrustning. Medarbetarna ska också rapportera observerade risker och brister till arbetsledningen och/eller skyddsombudet.

Rapportera tillbud

Många olyckor föregås av ett antal tillbud eller incidenter. Det är viktigt för arbetsmiljöarbetet att tillbud och incidenter rapporteras till närmaste chef, byggarbetsplatssamordnare eller skyddsombud. Genom att rapportera eventuella brister och de tillbud som sker gör varje medarbetare en stor insats för sin egen och kollegors säkerhet eftersom det förebygger att olyckor sker.

Se till att det är enkelt att rapportera en incident. Som företag tjänar ni på att ha ett bra system för hantering och uppföljning av de tillbud som rapporteras. ME har tillsammans med AFA Försäkring tagit fram en anpassad version av IA-systemet för maskinentreprenörer. IA står för Informationssystem om Arbetsmiljö.

IA-systemet är ett kostnadsfritt webbaserat system för avvikelse- och tillbudsrapportering där ni enkelt kan göra sammanställningar och få fram statistik. Systemet har inbyggda stödfunktioner för exempelvis uppföljning, skyddsronder och checklistor.

Lär dig mer om IA-systemet och börja redan nu

Bedöm risker och undvik olyckor

Arbetet med att systematiskt bedöma risker för att undvika att olyckor och skador inträffar är en viktig del i företagets förebyggande arbete inom ett antal områden. Exempel på risker som förekommer i branschen:

 • Ras vid schaktning.
 • Risker kring maskinen, till exempel svängande last, tappade redskap, påkörning.
 • Trafikolyckor.
 • Vibrationer och buller.
 • Damm.
 • Halk-, fall- och klämningsolyckor.
 • Hantering av kemikaler och farliga ämnen, till exempel asbest.
 • Utsläpp av kemikalier som till exempel diesel och hydraulolja.
 • Brand (i maskiner och fordon men även i verkstad, garage med mera).

Arbetsgång vid riskbedömning

 1. Undersök vilka riskerna är i verksamheten. Några källor ni kan använda är skyddsronder, arbetsplatsträffar, tillbuds- och olycksfallsrapportering och sjukfrånvaron.
 2. Bedöm riskerna utifrån hur allvarliga de är och hur troligt det är att de inträffar.
 3. Åtgärda de allvarliga riskerna först. Helst ska orsaken till risken elimineras, men om inte detta går är nästa steg att exempelvis installera skyddsanordningar och se över de personliga skyddsutrustningarna.
 4. Risker som inte åtgärdas direkt ska föras in i en handlingsplan där åtgärd, ansvarig och tidplan framgår.

Läs mer om riskbedömning, ladda ner checklistor och annat användbart hos Prevent.

Prevent om riskbedömning 

Arbetsmiljöplan

För bygg- och anläggningsprojekt ska som regel en arbetsmiljöplan (AMP) finnas innan projektet startar. Mindre projekt kan genomföras utan AMP, men bara där det inte förekommer risk för exempelvis ras, fall över två meter, förbipasserande trafik, lyft av tunga byggnadsdelar med mera.

Reglerna finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:03), oavsett om det är ett litet eller stort arbete.

Byggnads- och anläggningsarbete Arbetsmiljöverket

Titta även gärna på AMP-Guiden hos Byggföretagen. För att förenkla framtagandet av en arbetsmiljöplan har ett malldokument utarbetats, den så kallade AMP-Guiden (Arbetsmiljöplan-Guiden).

AMP-Guiden

Sanktionsavgifter

Det kan bli dyrt att strunta i arbetsmiljön – du som arbetsgivare kan få sanktionsavgifter på upp emot en miljon kronor om du bryter mot arbetsmiljöregler.

Arbetsmiljöverkets sanktionsavgifter ersätter till viss del straffpåföljd inom arbetsmiljöområdet vid brott mot vissa specifika föreskrifter. Sanktionsavgifterna är kopplade till specifika bestämmelser i föreskrifterna och avgifterna baseras på risknivåer (1-4) och antalet anställda. Exempel på föreskrifter som är kopplade till sanktionsavgifter är besiktningskrav på arbetsmaskiner, stendamm i arbetsmiljön, utbildningskrav vid hantering av asbest och krav på arbetsmiljöplan vid byggnads- och anläggningsarbete.

Mer information om vilka föreskrifter som berörs hittar du på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Arbetsmiljöverket Böter, straff och sanktionsavgifter

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, vardagar 8-16. Eller mejla oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!

Uppdaterad den 4 november 2020