user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Ingen ska behöva skada sig eller bli sjuk på grund av sitt arbete. En god arbetsmiljö som är trygg, säker och trivsam innebär friska medarbetare som både kan och vill stanna kvar i sitt arbete. Det leder till kvalitet och effektivitet i arbetet. Det bidrar även till färre skador och minskad frånvaro och kan därmed minska kostnader för sjukfrånvaro och rehabilitering.

För att skapa trygga, säkra och trivsamma arbetsplatser har du som arbetsgivare en skyldighet att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor i verksamheten, till exempel genom förebyggande åtgärder och riskreducerande åtgärder. Det kallas för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och innebär att du som arbetsgivare måste genomföra ett antal aktiviteter varje år som handlar om arbetsmiljön:

 • Ta fram en policy för verksamhetens arbetsmiljöarbete.
 • Kartlägg vilka risker som finns i nuläget, till exempel genom skyddsronder och samtal med de anställda.
 • Bedöm riskerna och prioritera de mest allvarliga.
 • Upprätta en handlingsplan och genomför åtgärder för att ta bort eller minska riskerna.
 • Följ upp handlingsplaner och gå igenom arbetsmiljöarbetet en gång per år.

Du som arbetsgivare behöver också fördela ansvar och uppgifter för SAM, samt ta fram rutiner och arbetsinstruktioner. Delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska även vara dokumenterat.

Lagkraven på det systematiska arbetsmiljöarbetet finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

Webbutbildningar arbetsmiljöarbete – Arbetsmiljöverket

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) – Arbetsmiljöverket

Kom i gång med arbetsmiljöarbetet – startpaket hos Arbetsmiljöverket

På Arbetsmiljöverkets webbplats finns ett startpaket som gör det lättare för dig som arbetsgivare att komma i gång med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Paketet består av:

 1. En liten guide för ett effektivt arbetsmiljöarbete.
 2. Ett exempel på en handbok i arbetsmiljö.
 3. Mallar för att dokumentera egna rutiner.

Startpaket för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) – Arbetsmiljöverket

Genomför skyddsronder

Vid skyddsronderna ska ni gå igenom verksamheten ur arbetsmiljösynvinkel. Skyddsronder genomförs som en rundvandring på arbetsstället. Det är ditt ansvar som arbetsgivare att planera, initiera, genomföra och följa upp skyddsronderna. När ni genomför skyddsronder ska ett skyddsombud delta.

En skyddsrond kan ni genomföra som en allmän skyddsrond men ni bör även komplettera den med mer riktade skyddsronder, till exempel en skyddsrond som är koncentrerad på maskinerna. Genomför skyddsronder regelbundet.

Hos Prevent hittar du checklistor för skyddsronder som du kan ladda ner. De täcker inte helt behovet hos ett entreprenadföretag, men de är ett bra stöd för att komma igång.

Så gör du en skyddsrond – Prevent

Förebygg ohälsa och olycksfall

Det är ditt ansvar som arbetsgivare att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. I det ansvaret ingå bland annat att:

 • Ansvara för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
 • Utreda arbetsskador och genomföra rehabiliterings- och arbetsanpassningsåtgärder.
 • Bedöma riskerna i arbetet och vidta eventuella åtgärder.
 • Upprätta handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet.
 • Se till att alla medarbetare har kunskap om riskerna i arbetet, vilka arbetssätt och regler som gäller i verksamheten och att medarbetarna har rätt utbildning för arbetsuppgifterna.
 • Se till att det finns företagshälsovård att tillgå då arbetsförhållandena eller kollektivavtal kräver detta.

Fördela arbetsmiljöuppgifter och dokumentera

Du som arbetsgivare kan fördela ditt arbetsmiljöarbete till chefer och arbetsledare i organisationen. Det är arbetsgivarens ansvar att fördelningen av arbetsuppgifter fungerar, och att den som blivit tilldelad en uppgift har den kunskap och kompetens som krävs.

Den som tilldelas en arbetsuppgift inom arbetsmiljöarbetet ska naturligtvis ha de befogenheter och resurser som krävs för att genomföra det.

Har du tio eller fler anställda ska fördelningen av arbetsuppgifter inom SAM vara dokumenterad. Upprätta ett dokument över vem som har vilka arbetsuppgifter och se till att den eller de anställda som fått arbetsuppgifterna skriver under. Se stycket Kom i gång med arbetsmiljöarbetet – startpaket hos Arbetsmiljöverket

Fördela gärna arbetsmiljöuppgifter på chefer och arbetsledare i linjen så att arbetsmiljöansvaret följer med personalansvaret. Om en olycka inträffar kommer straffansvaret att avgöras i efterhand av en domstol.

Ansvar för arbetsmiljö vid uthyrning och utlåning

Grundregeln är att arbetsgivaren har huvudansvaret för medarbetarnas arbetsmiljö, men vid uthyrning och utlåning av medarbetare finns ett delat ansvar för arbetsmiljön.

När du hyr eller lånar in personal har du samma arbetsmiljöansvar för säkerheten på arbetsplatsen för denna personal som för dina egna anställda. Du ska göra riskanalyser, bullermätningar, vidta skyddsåtgärder och introducera den inhyrda eller inlånade personalen i arbetsplatsens arbetsmiljöarbete.

Om du som arbetsgivare hyr ut eller lånar ut personal har du ansvar för det långsiktiga arbetsmiljöarbetet som exempelvis kompetensutveckling och rehabilitering.

Ensamföretagare och familjeföretag (utan anställda)

För ensamföretagaren och rena familjeföretag utan anställda gäller regler om:

 • tekniska anordningar,
 • farliga ämnen,
 • gemensamma arbetsställen.

Samverkan med skyddsombud

För att skapa en bra arbetsmiljö är det viktigt att du som arbetsgivare samverkar med dina arbetstagare i frågor som rör arbetsförhållandena i verksamheten. Det är också en skyldighet du som arbetsgivare har enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets regler. Arbetstagarnas representant är skyddsombudet, eller arbetsmiljöombudet som det också kallas.

Om skyddsombudets roll

Arbetstagarnas ansvar och skyldigheter

Arbetsmiljöarbetet i företaget ska ske i samverkan mellan dig som arbetsgivare och arbetstagarna. Det kan exempelvis ske genom arbetsplatsträffar, utvecklingssamtal och medarbetarundersökningar.

Medarbetarna ska medverka i arbetsmiljöarbetet och i de åtgärder som genomförs för att förbättra arbetsmiljön i verksamheten. Detta innbär bland annat att de ska följa skydds- och säkerhetsinstruktioner och använda föreskriven skyddsutrustning. Medarbetarna ska också rapportera observerade risker och brister till arbetsledningen och/eller skyddsombudet.

IA-systemet och rapportering av tillbud

Många olyckor föregås av ett antal tillbud eller incidenter. Det är viktigt för arbetsmiljöarbetet att tillbud och incidenter rapporteras. Du kan använda den här blanketten för tillbudsrapportering:

Avvikelserapport (pdf 612 kB)

Rapportera till närmaste chef, byggarbetsplatssamordnare eller skyddsombud. Genom att rapportera eventuella brister och de tillbud som sker gör varje medarbetare en stor insats för sin egen och kollegors säkerhet eftersom det förebygger att olyckor sker.

Se till att det är enkelt att rapportera en incident. Som företag tjänar ni på att ha ett bra system för hantering och uppföljning av de tillbud som rapporteras. ME har tillsammans med AFA Försäkring tagit fram en anpassad version av det så kallade IA-systemet för maskinentreprenörer. IA står för Informationssystem om Arbetsmiljö.

IA-systemet är ett kostnadsfritt webbaserat system för avvikelse- och tillbudsrapportering där du enkelt kan göra sammanställningar och få fram statistik. Systemet har inbyggda stödfunktioner för exempelvis uppföljning, skyddsronder och checklistor.

IA-systemet – AFA Försäkring

Olyckor, tillbud och arbetsskador

Bedöm risker och undvik olyckor

Arbetet med att systematiskt bedöma risker för att undvika att olyckor och skador inträffar är en viktig del i ditt företags förebyggande arbete inom ett antal områden. Exempel på risker som förekommer i branschen:

 • Ras vid schaktning.
 • Risker kring maskinen, till exempel svängande last, tappade redskap, påkörning.
 • Trafikolyckor.
 • Vibrationer och buller.
 • Damm.
 • Halk-, fall- och klämningsolyckor.
 • Hantering av kemikalier och farliga ämnen, till exempel asbest.
 • Utsläpp av kemikalier, som till exempel diesel och hydraulolja.
 • Brand (i maskiner och fordon men även i verkstad, garage med mera).

Arbetsgång vid riskbedömning

 1. Undersök vilka riskerna är i verksamheten. Några källor ni kan använda är skyddsronder, arbetsplatsträffar, tillbuds- och olycksfallsrapportering och sjukfrånvaron.
 2. Bedöm riskerna utifrån hur allvarliga de är och hur troligt det är att de inträffar.
 3. Åtgärda de allvarliga riskerna först. Helst ska orsaken till risken elimineras, men om inte detta går är nästa steg att exempelvis installera skyddsanordningar och se över de personliga skyddsutrustningarna.
 4. Risker som inte åtgärdas direkt ska föras in i en handlingsplan där åtgärd, ansvarig och tidplan framgår.

Läs mer om riskbedömning, ladda ner checklistor och annat användbart hos Prevent och Arbetsmiljöverket:

Riskbedömning – Prevent

Riskbedömning – Arbetsmiljöverket

Sanktionsavgifter

Det kan bli dyrt att strunta i arbetsmiljön – du som arbetsgivare kan få sanktionsavgifter på upp emot en miljon kronor om du bryter mot arbetsmiljöregler.

Arbetsmiljöverkets sanktionsavgifter ersätter till viss del straffpåföljd inom arbetsmiljöområdet vid brott mot vissa specifika föreskrifter. Sanktionsavgifterna är kopplade till specifika bestämmelser i föreskrifterna och avgifterna baseras på risknivåer (1-4) och antalet anställda.

Exempel på föreskrifter som är kopplade till sanktionsavgifter:

 • Besiktningskrav på arbetsmaskiner.
 • Stendamm i arbetsmiljön.
 • Utbildningskrav vid hantering av asbest.
 • Krav på arbetsmiljöplan vid byggnads- och anläggningsarbete.

Mer information om vilka föreskrifter som berörs hittar du på Arbetsmiljöverkets webbplats:

Böter, straff och sanktionsavgifter – Arbetsmiljöverket

Uppdaterad den 5 juli 2023

Har du frågor?

Kontakta vår rådgivning på 010-256 99 99, måndag-fredag 816. Du kan också mejla oss på radgivning@me.se. Skriv organisationsnummer i ämnesraden för snabb service!