user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Vad gäller vid konflikt?

Så länge kollektivavtalet gäller råder fredsplikt, det vill säga det är inte tillåtet att strejka eller lockouta, vägra övertid, blockera jobb eller vidta andra stridsåtgärder.

När kan stridsåtgärder bli aktuella?

Om parterna inte enas i kollektivavtalsförhandlingar om löner och allmänna villkor kan varsel om stridsåtgärder läggas. Innan stridsåtgärd kan utlösas ska dock kollektivavtalet ha löpt ut, det vill säga att avtalslöst tillstånd har inträtt och parterna ska också dessförinnan med hjälp av medlare försökt lösa tvisten.

Vilket stöd finns från ME och Svenskt Näringsliv vid konflikt?

Ersättning för den skada som uppkommer som en följd av stridsåtgärder som riktas direkt mot ett medlemsföretag kan ersättas enligt Svensk Näringslivs stadgar. ME har därutöver möjlighet att bevilja medlemmar ersättning ur förbundets konfliktfond enligt särskilda regler som fastställs av styrelsen.

Indirekta konfliktkostnader ersätts dock inte. Exempel på indirekt konfliktkostnad är då ett ME-företag inte kan utföra sina arbeten på grund av strejk på annat avtalsområde.

Snabbfakta

Skadeberäkning vid arbetskonflikt, Svenskt Näringsliv

Fler informativa länkar

Vilka omfattas av konflikten?

En facklig organisation förfogar endast över sina medlemmar när det gäller arbetsnedläggelse. Detta betyder att oorganiserade arbetstagare och de som är medlemmar i andra fackliga organisationer inte omfattas av stridsåtgärden. Arbetare som inte berörs av konflikten är skyldiga att utföra sitt vanliga arbete och acceptera förflyttning enlig samma regler som normalt gäller.

Stridsåtgärder kan också indirekt drabba ME-medlemmar som till exempel har uppdrag som underentreprenör hos en beställare i konflikt. Kontakta omgående medlemsrådgivningen om detta inträffar.

Vilka stridsåtgärder kan bli aktuella?

Exempel på stridsåtgärder är strejk, blockad och lockout. En stridsåtgärd kan vara total eller partiell. Exempel på partiell stridsåtgärd är att arbetstagarna vägrar att utföra övertidsarbete.

Strejk innebär att arbetstagarna lägger ned arbetet. Beslut om strejk eller annan stridsåtgärd av arbetstagare är inte bindande för andra arbetstagare än dem som tillhör den organisation som varslat om åtgärden.

Med blockad avses i första hand att avstänga motparten från ekonomiska förbindelser av olika slag. Med lockout menas att arbetsgivaren utestänger arbetstagare från arbetsplatsen. Lockout kan tillgripas som svar på strejk. En lockout kan omfatta även arbetstagare som inte strejkar. Ett medlemsföretag får inte varsla om lockout utan ME:s och SN:s godkännande.

Lön och andra förmåner till anställda

Under pågående konflikt ska ingen lön eller annan löneförmån utbetalas till de anställda som i egenskap av medlemmar i konfliktande förbund har tagits ut i strejk. Frånvaro för strejk eller lockout är inte heller semesterlönegrundande. Det är dock inte tillåtet att innehålla redan intjänad lön.

MBL

Medbestämmandelagen gäller även under avtalslöst tillstånd. Dock behöver medlemsföretaget inte informera om egna taktiska överväganden som har betydelse för stridsåtgärden.

Dina affärer och kontrakt

Medlemsföretaget bör så tidigt som möjlig vidta alla tänkbara åtgärder för att minska skadorna vid en eventuell konflikt. Ta utan dröjsmål kontakt med dina affärskontakter och förklara läget.

Vid anbudsgivning när risk för stridsåtgärder finns eller då stridsåtgärder pågår.

Ta med följande text:
”På grund av (risk för) arbetskonflikt förbehåller vi (anbudsgivaren) oss rätten till tidsförlängning i den mån kontraktsarbetena påverkas”.

Entreprenören har rätt till erforderlig tidsförlängning vid hinder på grund av strejk, blockad eller lockout. Entreprenören ska inte utge vite vid sådan försening men måste omedelbart underrätta beställaren/ leverantören om de omständigheter som kan orsaka fördröjning. Detta ska ske skriftligt.

Kontaktuppgifter

För ytterligare rådgivning om denna situation uppkommer kontakta oss.  

Uppdaterad den 3 februari 2023