user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Klimat- och miljökrav i upphandlingar

I upphandlingar av entreprenadmaskintjänster och entreprenader ställs olika krav, bland annat kring klimat, miljö och hållbarhet. Här får du som är beställare tips på hur du kan tänka kring krav i upphandlingar, för att fler leverantörer ska kunna vara med och lämna anbud.

Maskinentreprenörerna (ME) företräder 4 200 medlemmar med 22 000 anställda. Dessa företag anlägger vägar och järnvägar, gräver ned bredband, vatten- och avloppsledningar, lastar ut malm i gruvor och snöröjer, för att nämna några exempel.

Tillsammans med dig som är beställare, upphandlingschef eller upphandlare av entreprenadmaskintjänster vill vi skapa förutsättningar för mer hållbara upphandlingar. Ett steg på vägen är att hjälpa dig att bättre förstå branschen och våra medlemmars förutsättningar.

Om Maskinentreprenörerna (ME)

Utmaningen med att ställa krav i upphandlingar

Att ställa krav i upphandlingar är bra, men de krav som ställs ska hjälpa till att göra vårt samhälle mer hållbart utan att skapa onödig administration. Allt för långtgående kravställningar kan dessutom leda till att du som upphandlare får färre anbud att utvärdera.

Här är några utmaningar kopplade till klimat- och miljökrav i upphandlingar:

 • Som beställare är du kanske inte expert på att upphandla just maskintjänster. De flesta kommuner har inte personer som jobbar heltid med bara det, utan maskintjänster är en av många tjänster du ska hantera.
 • Det kan vara svårt att balansera politiskt uttalade klimatmål med vad marknaden kan erbjuda. Till exempel vill man kanske från politiskt håll ställa krav på utsläppsfria entreprenader, medan det i verkligheten är så att elektrifieringen av tunga entreprenadmaskiner inte har kommit så långt ännu.
 • Marginaleffekten av högt ställda och långtgående krav kan vara liten, men komma med en stor kostnad. Det är pengar som skulle kunna ge större utväxling på andra projekt.

Det här kan du som beställare göra

Vilka krav är rimliga att ställa vad gäller klimat- och hållbarhetsarbete? Här får du några tips för att skapa mer intresse från leverantörerna att lämna anbud till kommunen.

 • Ställ klimatkrav och driv på omställningen. ME:s medlemmar vill fortsätta vara en del i omställningen. Var medveten om att det kan betyda merkostnader för entreprenörerna, med investeringar i ny teknik och högre driftskostnad, till exempel för biodrivmedel som kostar mer än traditionell diesel.
 • Ha dialogmöten innan upphandling. För att kunna ställa rimliga krav behöver du känna till leverantörernas förutsättningar. Bjud in representanter för entreprenadbranschen till samtal. Att dela kunskapen mellan olika kommuner är också en bra idé. Inspireras av goda exempel från andra kommuner, och dela med dig av dina egna.
 • Kravställ hellre fossilfritt än utsläppsfritt. Det befintliga svenska elnätet har inte den kapacitet som kommer att krävas för att elförsörja byggarbetsplatserna, när alla tunga arbetsmaskiner i framtiden blir elektrifierade. Här måste utbyggnad ske. Men här och nu-alternativet för att minska klimatpåverkan är att använda biodrivmedel. Det är alltså hellre en fossilfri entreprenad du bör kravställa, än en utsläppsfri.
 • Säkerställ att HVO finns tillgängligt. När du ställer krav om HVO bör du vara säker på att HVO finns tillgängligt på mackarna i kommunen.
 • Var tydlig i begrepp och beskrivningar. Använd definierade begrepp och förklara vad du avser. Om du är otydlig i beskrivningarna eller kraven kan det leda till spekulativa anbud eller överklaganden av tilldelning.
 • Fundera över vad kravet innebär i praktiken. Vilka konsekvenser och kostnader får kravet? Vad innebär det när det gäller tillgängligheten till resurser, flexibilitet och beredskap vid pressade situationer, som exempelvis en snösmocka?
 • Motivera och balansera kraven. Krav och kravnivåer bör vara motiverade och balanserade – och verklighetsförankrade. Annars finns det risk att projekt kostar mer och tar längre tid än planerat.
 • Följ upp kraven. I slutändan är det de krav som uppfylls som kommer att göra skillnad. Gör uppföljning på de krav som ställs. Annars finns risk för osund konkurrens där oseriösa aktörer skapar en skev marknad. Även ett lägstapris i ett anbud ska uppfylla miniminivå på krav.

Hållbar upphandling – Upphandlingsmyndigheten

Hör av dig till oss!

Om du vill ha hjälp eller stöd kan du alltid kontakta oss på mejl: infome@me.se eller telefon: 08-762 70 65

Publicerad den 16 maj 2023