user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Sommar-MEKO 2024: Hopp om framtiden i ett fortsatt utmanande läge

Foto: Dan Coleman

I början av sommaren, en period som traditionellt innebär högsäsong för maskinentreprenörerna, är konfidensvärdet på en historiskt låg nivå. Trots den svåra situationen syns positiva tecken på en återhämtning.

Maskinentreprenörernas konjunkturrapport MEKO har funnits sedan 2015. Två gånger om året kommer den ut, i juni och december. MEKO står för Maskinentreprenörernas konfidensindikator, och speglar stämningen för medlemsföretagen just nu, och vad de tror om framtiden.

Svagaste värdet för maj som uppmätts

Maskinentreprenörernas konfidensindikator för maj 2024 visar en rejäl återhämtning sedan den mycket låga nivån i november 2023. Utfallet blev mycket bättre än vad som förväntades.

Trots allt är värdet i maj i år något svagare än vid samma period 2023 och därmed det svagaste majvärdet som uppmätts. MEKO-värdet ligger strax över 100, vilket är precis över gränsen för ett positivt stämningsläge.

Återhämtning under andra halvan av 2024

Panelens bedömning av läget om sex månader visar en fortsatt försiktig återhämtning, men också att läget väntas vara bättre om sex månader trots att branschen då traditionellt befinner sig i lågsäsong.

Signalerna i MEKO ligger i linje med rapporter om tillståndet i svensk ekonomi i stort. Lågkonjunkturen beräknas även där ha nått botten och en återhämtning kan börja ta form under andra halvåret i år.

Höga räntekostnader fortsätter vara största problemet

Nära 45 procent av de intervjuade företagen uppger att höga räntekostnader är det största problemet just nu. Därmed fortsätter denna faktor att utgöra det främsta hotet på marknaden.

Normalt för säsongen, enligt hälften

Orderstock, maskinstock och efterfrågan på tjänster har ökat sedan förra mätningen i november 2023. Arbetsvolymen i maj är i stort sett oförändrad sedan november, men har sjunkit kraftigt under de senaste två åren. Sex månader framåt väntas arbetsvolymen växa med närmare 4 procent jämfört med idag.

Omkring hälften av företagen menar att orderläget, beläggningsgraden, faktureringsläget och efterfrågan är i nivå med vad som är normalt för säsongen. Cirka en tredjedel anser att situationen är sämre än normalt.

64 procent har oförändrad personalstyrka

En fjärdedel av de intervjuade företagen har behövt säga upp fast personal. Utvecklingen blev inte så illa som befarades. Glädjande nog är det bara en marginell del av de tillfrågade som väntas behöva minska sin personalstyrka framöver.

Jämfört med föregående rapport i december är personalstyrkan mer stabil. 64 procent har oförändrad personalstyrka i maj i år jämfört med samma period förra året.

Förändringar i verksamheten

Liksom i den senaste undersökningen är det en fjärdedel som varit tvungna att göra förändringar i verksamheten.

Knappt 20 procent planerar att göra förändringar under det kommande halvåret. Det handlar främst om att sälja maskiner och utrustning, spara in på rörliga och fasta kostnader och ta uppdrag som man vanligtvis inte arbetar med.

Tema: Arbetsmiljö och säkerhet

I årets rapport har medlemsföretagen fått svara på frågor om sitt arbetsmiljöarbete och hur de tycker att arbetsmiljön är generellt i branschen.

En stor majoritet anser att man lägger tillräckligt med tid på arbetsmiljöarbetet i sitt företag. Nästan hälften upplever att arbetsmiljön i branschen varken har blivit bättre eller sämre de senaste fem åren. Bättre tidsplanering från beställarnas sida skulle öka säkerheten, menar medlemmarna.

Många önskar också mer information på ME:s webbplats, och fler användbara dokument och checklistor.

Information om arbetsmiljö

Mallar, checklistor och dokument

Så jobbar ME för en säker arbetsmiljö i branschen

Tre medlemmar berättar

I rapporten berättar tre medlemsföretag om hur arbetet med arbetsmiljö och säkerhet fungerar på just deras företag, och hur beställarna kan underlätta. Läs gärna berättelserna på sidan 24.

Vill du läsa hela rapporten?

Maskinentreprenörernas konjunkturrapport: Sommar-MEKO 2024 (pdf 2,95 MB)

Publicerad den 11 juni 2024