user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Företagande och marknadsförutsättningar

Säker arbetsmiljö

Genom att erbjuda en arbetsmiljö som är säker, hälsosam och stimulerande kan företag locka till sig och behålla kvalificerade och engagerade medarbetare.

Företagande och marknadsförutsättningar

Det här vill ME

  • Arbetsmiljölagstiftningen måste anpassas mer till mindre företags förutsättningar. Det gäller bland annat befintliga krav på olika slags arbetsmiljödokumentation. 
  • Byggherrar och huvudentreprenörer som beställer anläggningsarbeten, måste regelbundet och i tidig planering av uppdragen involvera anlitade entreprenörer och underentreprenörer, för att skapa förutsättningar för att uppdraget ska utföras säkert.
  • Myndigheter och aktörer inom arbetsmiljöområdet bör öka satsningen på utbildningar inom arbetsmiljö. Utbildningar bör erbjudas både skyddsombud och arbetstagarrepresentanter. 

Det här gör ME

  • Arbetar för att skapa trygga och säkra arbetsplatser med god säkerhetskultur.
  • Arbetar för att öka kunskaperna och kompetensen kring hur man skapar ett bra och effektivt systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • Genomför löpande utbildningsinsatser inom arbetsmiljö för medlemmarna i syfte att öka kunskaper och kompetens på området. 
  • Samverkar med övriga aktörer i branschen för att minska antalet olyckor och förbättra arbetsmiljöarbetet, inom Svenskt Näringsliv och med andra arbetsgivarorganisationer som med fackliga parter samt med Arbetsmiljöverket, Prevent och andra offentliga organ inom arbetsmiljöområdet.

ME har åstadkommit

 

  • ME är sedan hösten 2023 medlemmar i Håll Nollan som är en medlemsförening där organisationer från hela kedjan i bygg- och anläggningsprojekt deltar. Alla medlemmar i Håll Nollan delar på ett öppet och transparent sätt med sig av sin egen kunskap och erfarenhet. Genom medlemskapet i Håll Nollan har ME fått en ökad tillgång till kunskaper och erfarenhet vad gäller säkrare arbetsmetoder och arbetssätt, vilket gör det lättare för ME:s medlemsföretag att arbeta säkert på sina arbetsplatser.
  • ME har under hösten 2023 blivit partner i Säkerhetsparken utanför Arlanda i Stockholm. Säkerhetsparken erbjuder ledningsgrupper, yrkesarbetare, arbetsledare, platschefer, skyddsombud, projektörer, beställare, elever, leverantörer med flera en unik möjlighet att i grupp öva säkerhet vid olika uppbyggda stationer och scenarion för risker i arbetet, såsom exempelvis schaktning, tunga lyft och arbete på väg. I samband med de olika övningarna ges möjligheter att reflektera över och få insikt om vilka attityder och beteenden som behövs för att skapa en säkerhetskultur med färre arbetsskador och sjukdomar.

Senaste nytt om säker arbetsmiljö