user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Samhällsbyggande

Sverige står inför stora utmaningar när det gäller infrastruktur. ME vill vara med och påverka utvecklingen och säkerställa att våra medlemmar är med och framtidssäkrar Sverige.

Det här vill ME:

  • Vara arenan för det långsiktiga samtalet om utvecklingen av svensk infrastruktur. 
  • Att Sveriges kommuner anpassar sig till klimatförändringarna och säkerställer att VA-systemen kan hantera ökande vattenflöden. 
  • Att alla som bor i Sverige ska ha rätt till rent vatten och fungerande avlopp. Kommunerna måste bli bättre på att rusta upp och underhålla VA-system och kravställa underhållsnivåer för ägare av enskilda avlopp.  
  • Att förvaltningen av kommunala VA-anläggningar ska samordnas i större regioner, för att klara av att underhålla och utveckla ett långsiktigt och hållbart VA-system i hela landet.
  • Att kommunallagen ändras så att kommunerna ges möjlighet att planera investeringar på längre sikt än tre år. 

Det här gör ME:

  • Varje år arrangerar ME Stora Infradagen, en mötesplats och arena för infrastrukturfrågor.  
  • VA-Fakta är ett branschinitiativ (och en hemsida! www.vafakta.se) som verkar för ökad kunskap om de stora renoveringsbehov som Sveriges vatten- och avloppsystem  står inför.

ME har åstadkommit:

  • Genom satsningen VA-Fakta har ME lyft frågan om VA-systemens betydelse för samhället och klimatanpassningen. 
  • Löpande rapporterat om utvecklingen i entreprenadbranschen och marknadsutvecklingen i bygg- och anläggningsbranschen, VA och gruvindustrin via ME:s konjunkturbarometer Meko som publiceras två gånger varje år.
  • Genom Meko-rapporten lyft fram utecklingen inom entreprenad-, bygg- och anläggningsbranschen samt VA och gruvindustrin.